1 Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli PSDU
 

Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli PSDU

Tu znajdziesz uzdrowiciela przyjmującego najbliżej Ciebie

Zobacz film TVP o Duchowym Uzdrawianiu i działalności PSDU

 

Najbliższe kursy Duchowego Uzdrawiania przygotowujące do członkostwa PSDU:

 

Część I: Warszawa 31.05-1.06.2014

Część III: Warszawa 17-18.05.2014

Szczecin: I część 7-8.06, II część 28-29.06, III część 15-16-17.07, IV część 12-13-14.09.2014: zniżka, jeżeli wpłata za wszystkie części przed kursem.

 

Konferencja: "Duchowe uzdrawianie i inne metody medycyny komplementarnej a medycyna głównego nurtu"
- wykład prof dr hab. Bohdana Wasilewskiego dyrektora Instytutu Psychosomatycznego w Warszawie na spotkaniu Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli PSDU odbył się
w niedzielę 1.12.2013 godz.14 w Ośrodku Nowolipie w Warszawie. KOnferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem Realizacji Siebie.

Zebranie ogólnopolskie PSDU odbyło się w dniach 30.11.2013 oraz 1.12.2013 w Warszawie. Podczas spotkania przeprowadzony został egzamin członkowski oraz  wybory do władz Stowarzyszenia.

OBECNY ZARZĄD:

 Antoni Przechrzta -  Prezes Zarządu,  Tatiana Miller -  Wice-Prezes,  Danuta Wachowicz - Skarbnik, Jerzy Chlebowicz -  Członek, Jarosław Filipek - Członek.

KOMISJA REWIZYJNA: Andrzej Nikodemowicz - Przewodniczący, Marzena Karolewska  -  Sekretarz, Maria Walkowiak-  Członek

 

CZŁONKOWIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DUCHOWYCH UZDROWICIELI

dnia 01.12.2013 roku w Ośrodku na Nowolipie w Warszawie odbyło się

III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSDU.

 

PSDU działa w oparciu o Statut Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli a celem Stowarzyszenia jest:

- zrzeszanie duchowych uzdrowicieli dyplomowanych, członków będących na stażu i osób  

  wspierających, które działają na rzecz niesienia pomocy wszystkim chorym i cierpiącym poprzez     

  duchowe uzdrawianie, polegające na modlitwie, medytacji i nakładaniu rąk,

- propagowanie tej formy terapii, to jest idei duchowego uzdrawiania wśród społeczeństwa w oparciu o  

  obowiązujący uzdrowicieli Kodeks Postępowania,

- koordynowanie przygotowania osób, których celem jest praktykowanie duchowego uzdrawiania,

- wspieranie działań zmierzających do zapewnienia poprawy zdrowia osób dotkniętych chorobą,  

  poprzez oferowanie duchowego uzdrawiania,

- inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań w zakresie duchowego uzdrawiania,

- przyczynianie się do podnoszenia zdrowia społeczeństwa, poprzez oferowanie duchowego  

  uzdrawiania oraz  podnoszenie świadomości zdrowego życia,

- przyczynianie się do uruchomienia wewnętrznego potencjału, siły ukrytej w każdym człowieku.

Np. podczas ostatniej kadencji Zarządu w Centrum Uzdrawiania przy ul. Nowolipie 25 b w Warszawie, nasi członkowie uzdrowiciele i stażyści działając w każdą środę miesiąca, przeprowadzili  358 sesji uzdrawiania. Uzdrawianie w centrum jest bezpłatne. Celem spotkań w Ośrodku Nowolipie jest również umożliwienie praktykowania uzdrawiania przez stażystów pod nadzorem doświadczonych uzdrowicieli, jak i wzajemna wymiana doświadczeń.

Stażyści i pełni członkowie często łączą się wspólnie w uzdrawianiu na odległość uzdrawiając konkretną osobę potrzebująca pomocy.

Członkowie PSDU oprócz Polski mieszkają w różnych krajach jak: Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Belgia, Białoruś, Włochy, Kanada.

Prezes Stowarzyszenia brał udział  w międzynarodowych sympozjach naukowych organizowanych pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Lekarskiego, gdzie przedstawił dwa ważne referaty:

- O zasadach na jakich duchowe uzdrawianie mogłoby być wprowadzone do powszechnego systemu

  opieki zdrowotnej z uwzględnieniem  szczególnie publicznej służby zdrowia.

- Miejsce Medycyny Komplementarnej w Systemie konferencji na temat nauczania i propagowania  

  Opieki Zdrowotnej w Polsce.

Wystąpienie to ma być opublikowane w „Sztuce Leczenia” – periodyku lekarskim. Oprócz tego napisał dwa artykuły propagujące duchowe uzdrawianie i PSDU w „Czwartym Wymiarze” oraz w „Szamanie”. Przy okazji artykułu w IV Wymiarze członkowie mieli możliwość promowania siebie, w postaci zbiorowego ogłoszenia. W czerwcu 2012 roku zrobiliśmy przy współpracy  z TVP Warszawa krótki film o uzdrawianiu i o PSDU, który został wyemitowany w TVP oraz jest do dyspozycji wszystkich członków  Stowarzyszenia,  jako że mamy do niego prawa autorskie.

Wiele z opracowań zostało wysłanych do naszych członków mailowo.

Na bieżąco prowadzimy rozmowy ze specjalistami medycyny konwencjonalnej, profesorami uniwersytetów, posłami, dyrektorami szpitali i personelem medycznym,  organizacjami charytatywnymi promocji zdrowia w Polsce i za granicą, których zadaniem jest informowanie ich o duchowym uzdrawianiu i szukanie form współpracy.

Wielu naszych terapeutów podejmuje się uzdrawiania bardzo poważnych przypadków , medycznych, również na odległość, obserwujemy też osoby, które zdecydowały się korzystać z uzdrawiania  poważnych schorzeniach np. nowotwory. Nasze obserwacje potwierdzają, że uzdrawianie może mieć korzystny wpływ na ich samopoczucie i stan zdrowia.

Zebraliśmy  dokumentację medyczną potwierdzającą wielokrotnie, że  sesje uzdrawiania wpływają lecząco, zatrzymują rozwój choroby i prowadzą do wyzdrowienia, w przypadkach, gdzie medycyna konwencjonalna nie miała już nic do zaoferowania.

Poprzez informację o uzdrowicielach na naszej stronie www.uzdrawianie.com,  członkowie regularnie otrzymują e- maile i telefony z Polski i  z zagranicy z prośbą o pomoc poprzez uzdrawianie na odległość oraz uzdrawianie bezpośrednie.

Członkowie nawiązują kontakty z przedstawicielami profesji medycznej w celu upowszechniania uzdrawiania oraz docelowo  zatrudniania uzdrowicieli w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia.

Prowadzimy procedurę przygotowania do pełnego członkostwa PSDU oraz wspomagamy w osiągnięciu pełnego członkostwa NFSH The Healing Trust Wielkiej Brytanii, a także organizujemy  i przeprowadzamy egzaminy.  Mamy polskich egzaminatorów, jednak aby podejść do egzaminów, stażyści muszą przygotować pełną dokumentację, potwierdzającą dwuletni okres przygotowawczy. W okresie sprawozdawczym wiele osób zainteresowało się Naszym Stowarzyszeniem, wstępując do niego. Wielu z nas jest równocześnie członkami Brytyjskiego Stowarzyszenia Uzdrowicieli NFSH The Healing Trust, korzystając z preferencyjnej składki, podczas przynależności do obu organizacjach jednocześnie.

Możliwość współpracy ze służbą zdrowia oraz wzrost ilości uzdrowionych i usatysfakcjonowanych pacjentów zależy też od propagowania Duchowego Uzdrawiania.

Trzeba podkreślić, że wszystko co zostało zrobione od założenia Naszego Stowarzyszenia, powstało poprzez bezinteresowną działalność członków i ludzi dobrej woli, którzy wierząc w pożyteczność i dobroczynność tego co robimy, dzielili się swoimi pomysłami i poświęcali. ogrom własnego czasu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do dobrego funkcjonowania PSDU a w szczególności.

Dnia 03.08.2013 roku odbyło się zebranie PSDU, na którym mieliśmy ciekawy wykład  prof. dr hab.

Haliny Romanowskiej- Łakomy na temat „Duchowość w dążeniu do zdrowia i dobrego funkcjonowania” .

Reasumując trzeba stwierdzić, że Nasz Wspólny sukces,  zależy od aktywności i pomysłowości poszczególnych członków a nie tylko Zarządu, więc przy tej okazji apelujemy o czynne włączanie się w działalność na rzecz Naszego Stowarzyszenia, dzielenie się pomysłami, doświadczeniem. Ten apel również kierowanyjest do sympatyków. POtrzebujemy pomocy i w pracach biurowych, przy sesjach uzdrawiania na Nowolipiu w Warszawie oraz przy koordynowaniu strony internetowej i propagowaniu działąlności PSDU.

Na konferencji „Duchowe Uzdrawianie i inne metody medycyny komplementarnej a medycyna głównego nurtu” wykład poprowadził prof. dr hab. Bohdan Wasilewski - dyrektor Instytutu Psychosomatycznego w Warszawie. Pokazana prezentacja zobrazowała stan faktyczny relacji medycyny komplementarnej i alopatycznej na świecie oraz w Polsce.

Wielu uczestników konferencji przedstawiło swoje stanowisko w zakresie miejsca i zadania medycyny komplementarnej w stosunku do medycyny konwencjonalnej. Stanowiska w tej sprawie były odmienne,  z racji wypowiedzi różnych środowisk: duchowych uzdrowicieli, bioenergoterapeuty, lekarzy różnorodnych specjalności medycznych z publicznej służby zdrowia.  Dyskusja była ciekawa aczkolwiek burzliwa  Spotkanie zakończyło się pozytywnym akcentem, promującym na  przyszłość wspólne obrady i dyskusje na temat badań naukowych potwierdzających skuteczność duchowego uzdrawiania i wzajemnej współpracy. Można powiedzieć, iż zostały „drzwi otwarte”. Na konferencji zabrał głos wieloletni nauczyciel bioenergoterapii -  Ryszard Ulman - Prezes Polskiego Cechu Bioenergoterapeutów, Uzdrawiaczy i Radiestetów. Jego głos  w dyskusji po stronie medycyny komplementarnej był bardzo znaczący. Wypowiedzią swoją przybliżył wieloletnie starania medycyny komplementarnej / poparte dokumentacją medyczną/, o oficjalne uznanie skuteczności wyników  leczenia chorych tą metodą przez  środowisko medyczne.

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli PSDU odbyło sie w Warszawie w dniu 03.08.2013 r. Było ono okazją do spotkania się cżłonków i stażystów oraz sympatyków Naszego Stowarzyszenia. Gościem specjalnym zebrania była prof dr hab. Halina Romanowska Łakomy, która wygłosiła referat "DUCHOWOŚĆ W DĄŻENIU DO ZDROWIA I DOBREGO FUNKCJONOWANIA"

A oto fragment wystąpienia: "Istotą rozumienia duchowości jest to, że jest ona odpowiedzialna za całość. Człowieka można podzielić na psychikę, umysł i ciało (popędowa, biologiczna sfera uzależniona od przyrody i sfera psychiki, która też jest kontynuacją przyrody). Psychika jest jednak wysublimowanym aspektem czy wymiarem naszej biologii. Duchowość nie mieści się w całości jako element, tzn. nie jest analogiczna do elementu. Duchowość jest niewymierna, bo w momencie, gdy ją odkrywamy, musimy sobie uświadomić, że ona stanowi całość, w niej się mieszczą te elementy, tylko my często tego nie wiemy na co dzień, bo np. zajmujemy się biologią (pod kątem przyjemności i cierpienia wynikających z psychiki, cielesności czy umysłu), to duchowość nie jest jednym z komponentów, nie jest składową naszej osobowości, lecz całością. Gdyby nasza duchowość cały czas panowała jako całość i obejmowała te wszystkie elementy (ciało, umysł, psychika), to nie byłoby konfliktów i problemów, z którymi stykamy się na co dzień".

 


17.07.2012. Zrobiony został  krótki ale piękny film o duchowym uzdrawianiu i o działalności PSDU. Został wyemitowany w TVP Warszawa w cyklu: Alchemia Zdrowia i Urody. Jest dostępny na You Tube, wejście przez stronę główną www.uzdrawianie.com   Zobacz co mówią uzdrowiciele, pacjenci i naukowcy.

Wielu członków i stażystów PSDU było  w Waplewie wraz z Antonim na Wczasach z Duchowym Rozwojem.


04.07.2011    
Walne Zebranie członków PSDU odbyło się 3.07.2011.

W głosowaniu tajnym do Zarządu wybrano 5 osób, z których ukonstytuował się Zarząd:

Antoni Przechrzta     - prezes PSDU

Marek Zalewski    vice-prezes  

Danuta Wachowicz  - skarbnik   

Andrzej Nikodemowicz    - członek Zarządu

Tatiana Miller  - członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna: Maria Walkowiak,  Bogumiła Kubalańca i Andrzej Nędza.

Rada Naukowa: Prof dr hab. Halina Romanowska-Łakomy, Dr Wiktor Bodnar


 


W Warszawie, ul. Nowolipie 25b w każdą środę w godzinach  17-19 można skorzystać z pomocy uzdrowicieli zrzeszonych wokół Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli tel. 607 387 737 . Jeżeli ukończyłeś chociaż jeden stopień Kursów Duchowego Uzdrawiania to zapraszamy Cię do praktyki w każda środę.

Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli ma już ponad 6 lat i jego członkowie - terapeuci pomogli już tysiącom osób, również w chorobach, w których wydawało się, że nie ma już ratunku. Dowody naukowe potwierdzają skuteczność tej formy terapii w wielu schorzeniach, stanach emocjonalnych i poprawiając samopoczucie.

PSDU zostało zarejestrowane w 2007 roku. Jest organizacją zrzeszającą terapeutów, którzy działają na rzecz niesienia pomocy poprzez duchowe uzdrawianie. Celem Stowarzyszenia  jest propagowanie tej formy terapii w społeczeństwie w oparciu o obowiązujący Kodeks Postępowania. Największym majątkiem PSDU i podstawową wartością jest: rozwój duchowy jego członków oraz ich umiejętności, wiedza i działanie na rzecz wspierania osób potrzebujących regeneracji zdrowia na wszystkich poziomach.

Jednym z priorytetowych celów PSDU jest współpraca pomiędzy jej członkami terapeutami a publiczną służbą zdrowia tak, aby duża ilość osób mogłaby skorzystać z tej formy terapii, często w sytuacji, kiedy medycyna konwencjonalna nie jest pomocna bądź terapie są zbyt kosztowne i przy okazji wyniszczające dla organizmu. Celem tej formy terapii nie jest konkurencja ani alternatywa dla medycyny alopatycznej, ale współdziałanie, gdzie pacjent i jego zdrowie i dobro jest najważniejsze.

 W bardzo wielu krajach i wysoko rozwiniętych jak USA czy Wielka Brytania a także w mniej rozwiniętych wszystkie szanujące się uniwersytety medyczne mają prowadzony program medycyny niekonwencjonalnej, w tym terapie oparte o przekaz energii życiowej, a terapeuci są zatrudniani przez publiczna służbę zdrowia. Polska jest jednym z bardzo niewielu krajów, których instytucje medyczne nie mają programów nauczania ani terapii z dziedziny medycyny komplementarnej, nie prowadzą tez oficjalnie żadnych programów badan naukowych, a lekarze i profesorowie medycyny są zupełnie niewytłumaczalnie przeciwni pomimo dowodów naukowych. Równocześnie w Polsce istnieje wielu bardzo dobrych terapeutów, z których wsparcia korzystają skutecznie tysiące osób, mamy tez wielu naukowców, którzy przyczynili się do znalezienia terapii skutecznych w wielu tzw. nieuleczalnych chorobach.

Antoni Przechrzta - założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli jest również ponad 20 letnim członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia NFSH The Healing Trust oraz doświadczonym nauczycielem  tej organizacji. Przez wiele lat prowadził zajęcia dla studentów medycyny w Akademii Medycznej w Royal London Hospital. W Polsce również przez wiele lat są prowadzone zajęcia, gdzie zainteresowani zdobywają kwalifikacje, aby w sposób profesjonalny, zgodnie z kodeksem postępowania nieść pomoc potrzebującym. Korzystają z nich również lekarze, personel medyczny oraz praktycy rehabilitacji i medycyny niekonwencjonalnej. Wiele osób różnych dziedzin zawodowych przychodzi na zajęcia, aby polepszyć sobie jakość życia.


Co to jest Duchowe Uzdrawianie i jak działa?

Duchowe Uzdrawianie jest całkowicie naturalnym procesem, który przyczynia się do polepszenia zdrowia poprzez przekazywanie życiowej energii do pacjenta. Ten proces re-energetyzuje tak, że naturalne zasoby pacjenta zostają pobudzone, aby umożliwić proces samouzdrawiania. Może pomagać w szerokiej gamie dolegliwości fizycznych i psychicznych, duchowych i emocjonalnych nawet w zdumiewającym stopniu.
Przykłady historii choroby, gdzie uzdrawianie przyczyniło się do wyzdrowienia, obejmują również przypadki chorób zwanych jako  nieuleczalne. Ma wartość usuwając ból i przywracając normalne funkcjonowanie organizmu, a także wpływa na inicjowanie poprawy podejścia pacjenta do życia.

Uzdrawianie często doprowadza do zrównoważenia życia, gdy chodzi o uczucia i związki z innymi. Może zainicjować zmiany, pomóc przejąć nad nim kontrolę.  Samo w sobie oddzielnie może być terapią, nie ma szkodliwych skutków ubocznych i dobrze współdziała też z innymi metodami leczenia.  Lista praktykujących dyplomowanych terapeutów jest TUTAJ.


Badania naukowe o skuteczności duchowego uzdrawiania: NAUKOWCY O DUCHOWYM UZDRAWIANIU "Leczenie duchowe" artykuł Daniel J. Benor z podręcznika "Podstawy Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej" pod redakcją: Wayne B. Jonas i Jeffrey S. Levin.

Rozmowa z Antonim Przechrztą (Gazeta Współczesna) "Uzdrawiam dusze", artykuł ukazał się w wydaniu weekendowym Gazety Współczesnej, Białystok (25.03.2011).

Zarząd PSDU


1.12.2010

Jeżeli otrzymujecie "In Touch" magazine to w w nr 8 na stronie 12 polecam bardzo ciekawy artykuł - wywiad z prof. dr Jemes L. Oschmanem "Energy Medicine and the importance of Earthing". Jest to artykuł o badaniach naukowych w dziedzinie uzdrawianie, istnienia aury ludzkiej oraz roli kontaktu z ziemią w procesie uzdrawiania, leczenia.

Wrzesień 2010

Relacja z konferencji NFSH The Healing Trust o nauczaniu i praktyce duchowego uzdrawiania w publicznej służbie zdrowia Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Duchowego Uzdrawiania NFSH The Healing Trust, Northampton, Wielka Brytania 25-26.09.2010 obradująca nad tematem profesjonalnej praktyki duchowych uzdrowicieli w publicznej służbie zdrowia.

W dniach 25-26 września 2010 w Northampton brałem udział w konferencji nauczycieli NFSH, której tematem było opracowanie odpowiedniego programu szkoleniowego oraz z tym związanych kompetencji praktyków duchowego uzdrawiania. Konferencja miała na celu poruszyć kwestię włączenia duchowych uzdrowicieli w oficjalny program praktyki w publicznej służbie zdrowia. Nauczyciele duchowego uzdrawiania opracowywali strategię umożliwiającą uzdrowicielom oficjalnie pracować w różnego rodzaju ośrodkach medycznych. Brytyjski NHS (National Health Service) dowodzi, że zatrudnienie uzdrowicieli  miałoby bardzo pozytywny skutek szczególnie jeśli chodzi o choroby, które nie są łatwe do wyleczenia tj. nowotwory czy cała gama chorób psychicznych i tych przewlekłych oraz z przewlekłym bólem. Obliczono także, iż takie przedsięwzięcie byłoby bardzo opłacalne pod względem finansowym dla publicznej służby zdrowia, której brakuje coraz bardziej środków na leczenie.
 

Pozytywnym zjawiskiem jest, że w UK wiele ze środowisk medycyny komplementarnej grupuje się w organizacje, które wspólnie samo regulują swoje organizacje tak, aby proces integracji z publiczną służbą zdrowia przebiegać mógł z łatwością. Do tego celu powstały specjalne komisje odpowiedzialne za stworzenie systemu kompetencji, regulacji prawnych oraz kodeksów postępowania, a także procedur związanych z terapią, aby w jak najlepszy sposób nie czekając na rozporządzenia rządowe urzędników nie znających specyfiki zagadnień ustanawialiby prawo, które samo w sobie mogłoby być niekompatybilne z prawdziwą naturą i charakterystyką konkretnych terapii oraz ideą wsparcia osób w procesie zdrowienia.

Oprócz przygotowywania gruntu prawnego do profesjonalnej terapii przez członków stowarzyszenia w szpitalach jednym z ważnych zagadnień konferencji było zagadnienie zbierania dowodów naukowych z różnych części świata i
ośrodków naukowych co do skuteczności duchowego uzdrawiania jako terapii. Chociaż dowodów naukowych na skuteczność i opłacalność terapii duchowego uzdrawiania pojawia się coraz więcej, to jednak nie są one zestawione tak, aby jak największa ich ilość była dostępna z jednego źródła czyli np. ze strony internetowej NFSH. Ponieważ w wielu ośrodkach na całym świecie prowadzi się badania naukowe w tej dziedzinie i są one publikowane w różnych czasopismach naukowych w różnych regionach świata dlatego jeżeli chcemy propagować duchowe uzdrawianie jako skuteczną terapię powinniśmy wspólnie dążyć do tego, aby wszystkie doniesienia z dziedziny badań nad duchowym uzdrawianiem były ogólnodostępne, przekazując je sobie wzajemnie (W Polsce takim kompendium o profesjonalizmie poszczególnych dziedzin medycyny niekonwencjonalnej, badaniach naukowych i przydatności jest opracowanie z danymi do roku 1999 pod polską redakcją prof. Marzanny Magdoń: Podstawy Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej a oryginalnie utworzoną i zredagowaną przez prof. Waynee B. Jonas i Jeffrey S. Levin). (jak chcecie ja nabyć to napiszcie i poinformuje kto jeszcze ma parę sztuk).

Proces zbliżania się obu tych medycyn w UK jest bardzo optymistyczny również dla terapeutów w Polsce ponieważ jak szlaki obecnie będą przetarte przez stowarzyszenia brytyjskie, to ich osiągnięcia będą mogły być z łatwością przeniesione na polski grunt ochrony zdrowia.

Ze względu na pojawiający się sceptycyzm co niektórych praktyków medycyny klasycznej odpowiedzialnych za budżet placówek służby zdrowia oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem pacjenta i odpowiedzialności cywilnej
terapeutów niezwykle istotnym okazuje się, że każdy aspekt jaki pojawia się w kontakcie pomiędzy terapeutą medycyny niekonwencjonalnej i komplementarnej a zorganizowaną służbą zdrowia musi być zdefiniowany w postaci przepisów i
regulacji prawnych do zaakceptowania przez obie strony gdzie na pierwszym miejscu stawia się oczywiście dobro pacjenta.
 
We współczesnej medycynie zagadnienia kosztów leczenia są bardzo istotne, ale na szczęście działają one na korzyść medycyny komplementarnej, która przecież jest dodatkowo nieinwazyjna i nie ma niepożądanych działań
ubocznych. Zagadnienia kosztów i efektów leczenia pokazują się jako istotne szczególnie w chorobach uznanych za nieuleczalne, długotrwałe tj. przewlekłe bóle, choroby o naturze psychicznej szczególnie w ośrodkach zamkniętych
(depresje), cała grupa chorych przebywających w hospicjach, nowotwory itd.
Fakty te związane z ceną leczenia działają na korzyść medycyny komplementarnej, z czego zdają sobie sprawę odpowiedzialni za budżet w rządzie i ministerstwie zdrowia Wielkiej Brytanii, a także prezesi
profesjonalnych organizacji lekarzy, chociaż być może chcieliby dziedzinę medycyny zarezerwować tylko dla swoich środowisk to jednak wzrastające koszty leczenia zmuszają ich do otwarcia się na medycynę niekonwencjonalną.
 
Środowiska, które już zorganizowały się w sposób zgodny z oczekiwaniami ministerstwa zdrowia pracują w służbie medycznej [szpitale, przychodnie] na równych warunkach z innymi dziedzinami służby zdrowia. Ponieważ potrzeby są
ogromne ci, którzy zorganizują się jako następni będą mogli też pracować oficjalnie w publicznej służbie zdrowia.

Proces dochodzenia do momentu, w którym dochodzi do tego, że szpital zatrudnia terapeutę medycyny niekonwencjonalnej nie raz jest długotrwały i żmudny. Powstają np. fundacje tj. Sun Flower Healing Trust prowadzonej przez kobietę, której wiele lat temu zmarł syn - młody chłopiec na nowotwór, a szpitale były bezradne i od tego czasu osoba ta poświęca swoje życie na wprowadzanie i popularyzowanie medycyny niekonwencjonalnej w szpitalach.


Celem takiej fundacji jest przygotowanie terapeutów medycyny komplementarnej do pracy w szpitalach zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi, a także znalezienie funduszu na pokrycie np. pierwszego roku pracy tych terapeutów w szpitalach oraz formalne zorganizowanie stanowiska pracy dla tej osoby również długo terminowo w tych ośrodkach już po skończeniu się stypendium dla terapeuty, kiedy to publiczna służba zdrowia zatrudnia już ze swoich
funduszy uzdrowicieli. Ciekawostką jest, że jednym z patronów tej fundacji jest profesor medycyny polskiego pochodzenia Karol Sikora. Jednym z ośrodków rozwijających ten program jest University College London Hospital
(UCLH) - czyli jeden z głównych uniwersytetów medycznych Londynu.
 

Przypominają mi się czasy, kiedy to w ramach programu medycyny niekonwencjonalnej dla zainteresowanych studentów medycyny prowadziłem wprowadzenie do duchowego uzdrawiania przez wiele lat w Royal London
Hospital, które było częścią oficjalnych segmentów szkoleniowych uniwersytetu medycznego. Wtedy to na początku komisja etyczna pozwalała na takie szkolenia, aby ostrzec przyszłych lekarzy, a później doceniając pozytywne aspekty medycyny niekonwencjonalnej, aby włączyć te terapie szczególnie tam, gdzie bezradność szpitali i cena leczenia klasycznego były nie do przeskoczenia.

W Wielkiej Brytanii powstały więc grupy zajmujące się bardzo ważnymi zagadnieniami w medycynie aleopatycznej i w medycynie komplementarnej związanej ze współpracą tych dwóch dziedzin. Dla przykładu podaję nazwy
organizacji i komisji, które już w swojej nazwie pokazują rodzaj zagadnień
jakimi się zajmują: CHO: Konfederacja Organizacji Uzdrowicielskich, UK HEalers, Guild of Professional Healers, CNHC Complementary and Natural Health Council. Są to organizacje, które skupiają wiele stowarzyszeń zawodowych terapeutów medycyny niekonwencjonalnej pracując razem nad: VCR: Voluntary Self-Regulations, CPD:
Continuos Professional Development, SGHP: Safe Guarding Health Practise, które są konieczne do tego, aby uzdrowiciele zostali przyjęcie w poczet praktyków publicznej służby zdrowia.


 

Co można by zrobić na polskim gruncie?
 

Bardzo ważnym jest, aby terapeuci organizowali się w profesjonalne stowarzyszenia, które mają swój kodeks postępowania, kompatybilny z egzystującym prawem, aby brali udział w tworzeniu prawa. Ważne jest też by
stowarzyszenia występowały do instytucji związanych z ochroną zdrowia w Polsce np. Ministerstwa Zdrowia oraz komisji  do spraw medycyny niekonwencjonalnej przy MZ, aby kontynuować proces integracji tych dwóch
dziedzin. Wymagać to będzie z pewnością omawiania i dostosowywania poszczególnych zagadnień tak, aby dobro pacjenta było reprezentowane jako najważniejsze. Apel ten kieruję nie tylko do członków naszego stowarzyszenia
PSDU: Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli ale tez do innych organizacji skupiających terapeutów medycyny komplementarnej i niekonwencjonalnej.
 
Wyobrażam sobie, że w czasie takich negocjacji podczas których samoregulujące się dziedziny medycyny niekonwencjonalnej na bieżąco będą dostosowywać zagadnienia terapii oraz zagadnienia prawne do tego co uda się
wzajemnie wynegocjować jako bezpieczne i pomocne dla pacjenta oraz z pewnością ekonomicznie wytłumaczalne, pacjent jednak musi być stawiany na pierwszym miejscu.
 
Porozumienie pomiędzy służbą zdrowia i organizacjami terapeutycznymi medycyny komplementarnej jest nie tylko możliwe ale i pożądane.
 
To terapeuci medycyny niekonwencjonalnej powinni podejmować kroki do zintegrowania się ze służbą zdrowia tak, aby z jak największym stopniu oferować to, co jest najcenniejsze w medycynie niekonwencjonalnej dla
pacjenta, równocześnie zapewniając sobie uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę.
 
Antoni Przechrzta


P.S. NFSH The Healing Trust i Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli ma obecnie w Polsce około ponad 80 członków, z których część przygotowuje się jeszcze do końcowych egzaminów. Członkowie Ci praktykują w różnych częściach Polski.


Założenia programowe dalszego rozwoju 

Polskiego  Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli PSDU

 

Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli widzi potrzebę dalszego rozwoju i propagowania dalszej swojej działalności poprzez:

  1. Kontynuowanie prowadzenia centrum uzdrawiania PSDU na Nowolipiu w Warszawie, gdzie i członkowie i stażyści mogą praktykować i propagować uzdrawianie oraz wymieniać doświadczenia oferując publiczności możliwość terapii, co jest celem Stowarzyszenia.
  2. Udział w Targach Medycyny Niekonwencjonalnej w Katowicach i innych miastach propagujący nasze stowarzyszenie.
  3. Przy okazji Targów wyjazd członków zarządu w celu propagowania uzdrawiania oraz spotkanie z grupą uzdrowicieli z okolic.
  4. Propagowanie naszej obecności w Internecie.
  5. Chcielibyśmy uruchomić centrum uzdrawiania na terenie Śląska np.  okolice Katowic oraz we Wrocławiu, aby osoby z tamtych okolic mogły się spotykać, integrować i oferować publiczności uzdrawianie.
  6. Chcielibyśmy dotrzeć do pozyskiwania funduszy publicznych na naszą działalność, potrzebujemy osoby, która mogłaby nam pomóc w otrzymywaniu ich.
  7. Chcielibyśmy aby większa ilość członków i stażystów włączyła się do działania w ramach PSDU i podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój Stowarzyszenia oraz propagowanie i oferowanie uzdrawiania.

W okresie sprawozdawczym w roku 2008 w celu rozpropagowania uzdrowicielskiej działalności Stowarzyszenia zostało utworzone Centrum Uzdrawiania przy ul. Nowolipie 25 b w Warszawie, gdzie w każdą środę są przyjmowani pacjenci i tak w okresie sprawozdawczym z uzdrawiania skorzystało 65 osób, a łącznie zostało przeprowadzonych 160 sesji uzdrowienia.

Uzdrawianie w Centrum jest bezpłatne, a z oferowanych datków nie wystarcza na pokrycie kosztów wynajmu sali, pozostała kwota jest pokrywana z funduszy Stowarzyszenia.

Celem Centrum jest również umożliwienie praktykowania uzdrawiania przez stażystów pod nadzorem doświadczonych uzdrowicieli, jak i wzajemna wymiana doświadczeń.

PSDU uruchomiło również punkt uzdrawiania w Wiedniu.

W 2007 roku został uruchomiony system uzdrawiania na odległość przez Internet. Pacjenci zgłaszają się mailowo na sesje uzdrawiania na odległość. Uzdrawianie przeprowadzane jest przez różnych uzdrowiciel, którzy informacje o pacjentach czerpią z naszej strony internetowej. Lista duchowych uzdrowicieli znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Z uzdrawiania na odległość poprzez stronę internetową skorzystało 320 osób. Wiele osób jest bardzo wdzięcznych za skuteczność tej formy terapii, chociaż tylko niektórzy zechcieli przelać nam drobna darowiznę na wsparcie Stowarzyszenia.

W celu dalszego rozpropagowania działalności Stowarzyszenia w 2009 roku uzdrowiciele wzięli udział w „Targach Niezwykłości” we Wrocławiu oraz w Targach„Bliżej Zdrowia” w Katowicach. Oprócz uzdrawiania, na targach były rozdawane materiały promocyjne mówiące o działalności Stowarzyszenia i jego formach.

Członkowie PSDU oprócz Polski mieszkają w różnych krajach jak: Anglia, Niemcy, Austria i Belgia.

Biorąc pod uwagę fakt że zaczynaliśmy tworzyć Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli praktycznie od zera w środowisku, które nie znało duchowego uzdrawiania należy przyznać że dzięki profesjonalizmowi, etyce oraz zaangażowaniu członków ta metoda terapii przyjmuje się dobrze i przez to spełnia swoją dobroczynną rolę.

W tym miejscu szczególnie dziękujemy tym, którzy najbardziej przyczynili się do powstania naszej organizacji, szczególnie Iwonie Grądzkiej.

Zarząd PSDU

 

Serdeczne pozdrowienia,

Antoni Przechrzta - prezes


Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli

zaprezentowało swoją działalność w trakcie

 XXIX Targów Bliżej Zdrowia Bliżej Natury Katowice 6-8 marca 2009

które odbyły się w  Katowicach pl. Sejmu Śląskiego 2

(Górnośląskie Centrum Kultury)
 

PSDU


Miło nam poinformować, że PSDU zaprezentowało swoją działalność na Wrocławskich Spotkań Zdrowia, Wróżb i Medycyny Niekonwencjonalnej „NIEZWYKŁOŚCI WIOSNA” w dniach 20-22.02.2009, w Hali Stulecia we Wrocławiu i całe przedsięwzięcie uwieńczył sukces.

Stoisko PSDU odwiedziło ok. 200 osób, ponad 70 odwiedzających targi skorzystało z oferowanych przez nas sesji Duchowego Uzdrawiania, a łącznie ponad 140 osób uczestniczyło w wykładach Prezesa PSDU – Antoniego Przechrzty - połączonych z krótkimi medytacjami.

Mimo intensywnego ruchu zwiedzających i ogólnego zamieszania (budzących obawy co do skuteczności w tak trudnych warunkach) wszystkie osoby, które zdecydowały się skorzystać z oferowanych przez nas sesji DU opuszczały stoisko usatysfakcjonowane, wyraźnie odczuwając moc propagowanej przez nas metody. Skupione twarze uzdrowicieli, wzruszone oblicza uzdrawianych, ciepło i gęstość powietrza od nagromadzonej energii – to obrazki z tych 3 dni, które na długo zachowam w sercu. Dla mnie - stażystki NFSH i PSDU – udział w „Niezwykłościach Wiosna” stał się płaszczyzną intensywnego kontaktu ze zróżnicowanymi energiami ludzi, co ma dla mnie wartość wprost bezcenną.

Działalność PSDU spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko odwiedzających ale i samych wystawców - dla nich zarówno nasze istnienie, jak i obecność na targach okazały się dużym zaskoczeniem. Stoisko i wykłady  Antoniego obsługiwało łącznie 12 osób – członkowie uzdrowiciele NFSH i PSDU, stażyści i zespół wspierający PSDU/IRS.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy

– bez Was nie udało by się nam zrobić tak wiele!

Łączna kwota datków zebranych na PSDU na naszym stoisku nie pokryła choćby połowy wydatków na udział stowarzyszenia w targach i wydruk materiałów informacyjnych, ale warto nadać temu przedsięwzięciu charakter stały w rocznych kalendarzach działań PSDU i powtarzalny w różnych miastach Polski, co nie będzie możliwe bez Państwa pomocy.

Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli zaprezentowało swoją działalność w trakcie
 Wrocławskich Spotkań Zdrowia, Wróżb i Medycyny Niekonwencjonalnej
„NIEZWYKŁOŚCI WIOSNA”
,
które odbyły się w Hali Ludowej we Wrocławiu20 – 22 lutego 2009.

Odbyły się 3 tematyczne spotkania z Antonim Przechrztą, prezesem PSDU i licencjonowanym nauczycielem NFSH połączone ze wspólną medytacją/ wizualizacją.

Tematy wykładów Antoniego:

 „Rola intuicji w kreowaniu własnego życia”

„Poznaj moc duchowego uzdrawiania”

 „Duchowe uzdrawianie – samouzdrawianie i uzdrawianie na odległość”.


Składki członkowskie oraz datki wspierające działalność stowarzyszenia prosimy wpłacać na podany numer konta:
PKO BP S. A. nr  84  1020  1097  0000  7702  0138  5624


 


01.07.2007

Drodzy Uzdrowiciele Duchowi! 

Z ogromną satysfakcją informuję Was, że dnia 18.05.2007 zostało zarejestrowane w Warszawie POLSKIE STOWARZYSZENIE DUCHOWYCH UZDROWICIELI. (PSDU).

Pierwsze posiedzenie Zarządu PSDU odbyło się 27 czerwca 2007 roku. Określono na nim plan działania na najbliższe miesiące. Celem działania Stowarzyszenia będzie zacieśnienie naszych wzajemnych kontaktów, wymiana doświadczeń, oraz też wyjście poza nasze środowisko. Będziemy organizować spotkania z kompetentnymi osobami ze świata nauki, kultury, dziennikarzami.

Zachęcam wszystkie osoby, które są już po pierwszym stopniu uzdrawiania duchowego, by włączyły się czynnie w to wielkie przedsięwzięcie, ponieważ sam zarząd z komisją rewizyjną, bez waszej pomocy niewiele może zdziałać. Naszym nadrzędnym celem winno być rozszerzenie w społeczeństwie świadomości duchowego uzdrawiania.

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do naszej organizacji wyślij maila na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i przyślemy Ci formularz oraz informacje. Ewentualnie zadzwoń tel.: 607 387 737. Bogumiła Kubalańca NFSH, PSDU


 

 

AKTUALNY STATUT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DUCHOWYCH UZDROWICIELI PSDU

Ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zebraniu dnia 01.12.2013 r.

 

Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

POLSKIE STOWARZYSZENIE DUCHOWYCH UZDROWICIELI, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz.104 ze zmianami) i innych ustaw obowiązujących w Polsce oraz na podstawie niniejszego Statutu. Skupia w swych szeregach uprawnione osoby zajmujące się uzdrawianiem duchowym.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

 

§ 5

Stowarzyszenie kieruje się zasadami dobrowolności, samorządności, nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

 

Rozdział 2

Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1.         Zrzeszanie duchowych uzdrowicieli dyplomowanych, osób będących na stażu i osób wspierających, które działają na rzecz niesienia pomocy      poprzez duchowe uzdrawianie, polegające na modlitwie, medytacji i nakładaniu rąk.

2.         Propagowanie tej formy terapii, to jest idei duchowego uzdrawiania wśród społeczeństwa w oparciu o obowiązujący uzdrowicieli Kodeks Postępowania.

3.         Koordynowanie przygotowania osób, których celem jest praktykowanie duchowego uzdrawiania.

4.         Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia poprawy zdrowia poprzez oferowanie duchowego uzdrawiania.

5.         Inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań w zakresie duchowego uzdrawiania.

6.         Przyczynianie się do podnoszenia zdrowia społeczeństwa, poprzez podnoszenie świadomości zdrowego życia.

7.         Przyczynianie się do uruchomienia wewnętrznego potencjału, siły ukrytej w każdym człowieku.

 

§ 9

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

1.         Wymianę doświadczeń, organizowanie zjazdów i wspólnych przedsięwzięć związanych z uzdrawianiem duchowym.

2.         Wykłady i sesje naukowe.

3.         Wspólne medytowanie dla własnego rozwoju duchowego osób stowarzyszonych i dla dobra innych ludzi poprzez tworzenie pozytywnych relacji     międzyludzkich.

4.         Rozpowszechnianie wiedzy o dobrodziejstwach płynących z duchowego uzdrawiania.

5.         Dokonywanie sprawdzianów rzeczywistych umiejętności uzdrawiania duchowego.

6.         Promowanie dorobku Stowarzyszenia w kraju i za granicą.

7.     Współpracę z instytucjami i organizacjami medycznymi, samorządami terytorialnymi, administracją rządową, organizacjami społecznymi w zakresie poprawy zdrowia ludzi dotkniętych chorobą.

8.     Współpracę w szczególności z NFSH The Healing Trust, największą i najważniejszą organizacją uzdrowicielską (50 lat tradycji) w Wielkiej Brytanii, której uzdrowiciele praktykują w ramach publicznej służby zdrowia, na bazie regulacji prawnych.

 

 

 

 

 

Rozdział 3

Członkowie, uprawnienia i obowiązki

 § 10

Do Stowarzyszenia mogą należeć:

1.         Członkowie uzdrowiciele.

2.         Członkowie stażyści.

3.         Członkowie wspierający.

1.     Członkiem uzdrowicielem Stowarzyszenia może zostać:

a)         obywatel polski, oddany sprawie podnoszenia zdrowotności społeczeństwa, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który:

-       ukończył niezbędne szkolenie w dziedzinie zasad duchowego uzdrawiania,

-       odbył 2-letni okres próbny (członek oczekujący),  praktykując duchowe uzdrawianie (minimum 2 historie choroby) i uzyskał potwierdzenie od 4 osób,

-       ukończył odpowiednie szkolenie dotyczące podstawowej znajomości anatomii ciała ludzkiego,

-       złożył odpowiednie egzaminy i uzyskał certyfikat duchowego uzdrowiciela,

-       posiada odpowiednie opinie dwóch innych członków zwyczajnych (uzdrowicieli).

b)         cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, który spełnia warunki i uzyskał zgodę Zarządu Stowarzyszenia.

2.         Członkiem stażystą może zostać osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia 1 stopnia kursu duchowego uzdrawiania i złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

3.         Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zna statut     Stowarzyszenia i jego cele.

§ 11

Nadanie pełnego członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu i po dokonaniu opłaty wpisowej.

 

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1.         Brać udział w walnych zebraniach Stowarzyszenia.

2.         Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

3.         Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.

4.         Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

5.         Brać udział w zebraniach władz Stowarzyszenia, na których podejmowane są uchwały dotyczące jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia.

6.         Odwołania się do Komisji Rewizyjnej od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, uchylenia lub zawieszenia członkostwa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1.         Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.

2.         Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.     Regularnego opłacania składek rocznych w wysokości uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

4.         Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest poinformowanie o zmianach adresu: miejsca zamieszkania, e-mailowego oraz numeru telefonu.

5.         Termin członkostwa za dany rok trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Termin opłacenia składek na rok kolejny upływa z dniem 31 marca, czyli 1 dzień przed następującym okresem członkostwa. Nie opłacenie składek powoduje zawieszenie członkostwa i utratę prawa głosu. Po wpłaceniu składek członkostwo odnawia się samoistnie. Wysokość składki na dany rok jest ustalana uchwałą Zarządu.

 

§ 14

Członkom stażystom oraz członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący.

 

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:

1.         Na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej dobrowolnie do Zarządu Stowarzyszenia.

2.         Poprzez wykreślenie członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu:

a)          naruszenia obowiązujących praw i postanowień Statutu,

b)         śmierci członka,

c)          nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek.

3.         Na mocy uchwały Zarządu o wykluczeniu, uchyleniu lub zawieszeniu członkostwa, której odpis wraz z uzasadnieniem i pouczeniem określonym w § 12 ust. 6 o prawie do złożenia odwołania doręcza się członkowi.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1.         Walne zebranie członków.

2.         Zarząd.

3.         Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 17

1.         Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków, a w przypadku, gdy Stowarzyszenie przekroczy liczbę 100 osób – zebranie delegatów, wybieranych w wyborach jawnych w stosunku 1 do 10.

2.         Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne:

a)          zwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co 2 lata, z podaniem miejsca i celu zebrania, na 30 dni przed terminem,

b)         nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną, a także na wniosek 25 % ogółu członków, złożony na piśmie do tych władz,

c)          powinno odbyć się w ciągu 15 dni od daty wpływu wniosku i obradować jedynie nad sprawami, dla których jest zwołane.

3.     Walne zebranie obraduje zgodnie z ustalonym przez siebie porządkiem dziennym.

4.         Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uzdrowicieli, w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później.

 

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

1.         Uchwalanie wewnętrznych struktur Stowarzyszenia.

2.         Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia.

3.         Inicjowanie i wprowadzanie zmian do Statutu.

4.         Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

5.         Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia.

6.         Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

7.         Ustalanie wysokości wpisowego.

8.         Inne, wynikające z niniejszego Statutu.

 

§ 19

1.     Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 osób, wybranych przez Walne Zebranie członków i stanowi władzę wykonawczą Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu.

2.     Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona: prezesa, zastępcę i skarbnika, którzy stanowią Prezydium Zarządu Stowarzyszenia.

3.     Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

4.     Zarząd zbiera się przynajmniej raz na 3 miesiące.

5.     Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym. Dla ich ważności niezbędna jest obecność, co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów.

6.     Każdy członek Zarządu posiada jeden głos.

 

  § 20

Do uprawnień Zarządu Stowarzyszenia należy:

1.         Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków i reprezentowanie go na zewnątrz.

2.         Ponoszenie odpowiedzialności i składanie sprawozdań przed walnym zebraniem członków Stowarzyszenia.

3.         Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania, uchylania, zawieszania członkostwa Stowarzyszenia oraz zatrudniania pracowników.

4.         Organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia uwzględniającej jego cele.

5.         Powołanie Rady Programowej.

6.         Zarządzanie finansami, majątkiem Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań finansowych i majątkowych, co, do których wymagane są dwa podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia.

7.         Przygotowanie projektów przychodów i wydatków Stowarzyszenia.

8.         Zwoływanie walnego zebrania członków.

9.         Podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich na dany rok.

§ 21

1.     Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez walne zebranie w głosowaniu tajnym w obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu i stanowi władzę kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.     Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona: przewodniczącego i sekretarza.

3.     Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

4.     Komisja Rewizyjna obraduje co najmniej raz na rok.

5.     Czynności i uchwały Komisji są ważne, jeśli zostały podjęte w głosowaniu jawnym w   obecności co najmniej połowy jej składu, zwykłą większością głosów jej członków         przy udziale przewodniczącego.

 

  § 22

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.         Wgląd w całokształt działalności pod kątem realizacji celów i ich zgodności ze Statutem. Kontrola dotyczy prawidłowości realizowania zadań Stowarzyszenia.

2.         Zwołanie walnego zebrania członków, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

3.         Wgląd w finanse i majątek Stowarzyszenia.

4.         Przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu Stowarzyszenia.

5.         Wnioskowanie o wykluczenie, uchylenie lub zawieszenie członkostwa oraz rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, uchylenia lub zawieszenia członkostwa.

6.         Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnych zebraniach członków.

7.         Składanie na walnym zebraniu członków wniosków o udzielenie (lub odmowie udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.

 

  § 23

W przypadku ustąpienia, uchylenia, wykluczenia, zawieszenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu.

 

 § 24

Rada Programowa wybierana jest przez Zarząd Stowarzyszenia spośród członków i osób spoza Stowarzyszenia,  i jest organem doradczym.

 

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

 § 25

Największym majątkiem Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli i podstawową jego wartością jest rozwój duchowy jego członków oraz ich umiejętności, wiedza i działanie na rzecz uzdrawiania duchowego osób potrzebujących.

 

 

§ 26

Materialny majątek Stowarzyszenia powstaje:

1.         Ze składek członkowskich.

2.         Z darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej.

3.         Z obrotu dochodami z majątku Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  

Rozdział 6

Sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań i warunki ważności uchwał Stowarzyszenia

§ 27

Warunkiem ważności składanych oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia jest złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu łącznie. W sprawach niemajątkowych oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia mogą składać wszyscy członkowie Zarządu samodzielnie.

§ 28

Warunkiem ważności uchwał władz Stowarzyszenia jest umieszczenie uchwał w porządku dziennym obrad.

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez walne zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności członków stosownie do § 17 ust. 4 Statutu.

 

  § 30

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony będzie na rzecz organizacji charytatywnej o takim samym lub podobnym profilu działalności, a likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

  § 31

Statut został uchwalony przez zebranie założycielskie w dniu 24 lutego 2007 r. Zmiany do statutu wniesione zostały przez Zebranie Założycielskie w dniu 21 kwietnia 2007r. oraz na Walnym Zebraniu w dniu 01.12.2013 r.

 

 

Komentarze   

 
+1 #1 Witold 2013-10-11 14:28
Jestem bardzo zadowolony i moje gratulacje z pomysłu na założenie tego Stowarzyszenia. Przez to można ograniczyć przeróżnych hochsztaplerów i naciągaczy. Z pozdrowieniami
Witold
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Misją Instytutu Realizacji Siebie jest rozwój potencjału człowieka z jego duchowa, umysłową i emocjonalną stroną. Chciałbyś dowiedzieć się jak przeprowadzić sesję uzdrawiania, uzdrawianie chorób, uzdrawianie relacji międzyludzkich, czy też leczenie sytuacji życiowej?  Uzdrawianie duchowe to skuteczna terapia, która wspiera  leczenie chorób i dolegliwości, problemów życiowych. Prowadzimy kursy i szkolenia, szkolenia terapeutów takie jak: kursy duchowego uzdrawiania, samouzdrawianie. Poza tym kursy: rozwój intuicji, widzenie zdalne, podróże astralne OOBE a także wczasy z intuicją i rozwojem duchowym w Polsce i innych krajach. Możesz umówić się na indywidualną sesję uzdrawiającą z Antonim Przechrztą, celem której jest nie tylko rozwiązywanie swojej sytuacji życiowej i zdrowotnej, wsparcie emocjonalne ale też poprzez sztukę uzdrawiania spowodowanie powrotu do zdrowia. Praktyka dowodzi, że po uzdrawianiu stan wielu pacjentów nawet uznanych za chorych nieuleczalnie poprawia się i polepsza się też ich jakość życia. Więcej...